2018-9-6 · •Uppmärksamma och på rektors uppdrag utreda orsaker till inlärningsproblem och ohälsa •Bidra med åtgärder och anpassning för varje enskild elev i behov av särskilt stöd. Ansvar Vägledning för elevhälsan, andra upplagen, 2014. Title: PowerPoint-presentation

6562

Rektor kan utgå från denna centrala elevhälsoplan när den lokala Genom elevhälsans uppdrag sätts sambandet mellan lärande och hälsa i.

Samråder vid behov med elevhälsan funktionärer; Fattar beslut om, följer upp och utvärderar åtgärdsprogram; Fattar beslut om särskild undervisningsgrupp, enskild undervisning eller anpassad studiegång; Specialpedagogens uppgifter. Ger specialpedagogiskt stöd inom skolan på uppdrag av och i samråd med rektor Centrala barn- och elevhälsan Centrala barn- och elevhälsan har ett kommunövergripande uppdrag att arbeta stödjande och utvecklande mot hela utbildningsverksamheten i Lysekils kommun. Den centrala elevhälsan består av de medicinska insatserna, psykologer, skolsköterskor och skolläkare. Men vilket är då rektors uppdrag? I läroplanen står bland annat följande att läsa: “Rektorn har ansvaret för skolans resultat och har, inom givna ramar, ett särskilt ansvar för att: undervisningen och elevhälsans verksamhet utformas så att eleverna får den ledning och stimulans, de extra anpassningar eller det särskilda stöd samt den hjälp de behöver”. Skolans uppdrag är alltid att anpassa den pedagogiska verksamheten efter varje barns behov.

  1. St ulrich
  2. Excel datumsformat ändern

Den ska bidra till att skapa skolmiljöer som är bra för elevernas lärande, utveckling och hälsa. I elevhälsan ingår rektor, skolläkare, skolsköterska, skolpsykolog, kurator och specialpedagog. 2018-9-6 · •Uppmärksamma och på rektors uppdrag utreda orsaker till inlärningsproblem och ohälsa •Bidra med åtgärder och anpassning för varje enskild elev i behov av särskilt stöd. Ansvar Vägledning för elevhälsan, andra upplagen, 2014. Title: PowerPoint-presentation 2020-9-16 · - uppmärksamma och på rektors uppdrag utreda orsaker till inlärningsproblem - uppmärksamma och utreda orsaker till ohälsa - bidra med åtgärder och anpassning för varje enskild elev i behov av särskilt stöd. 1.4 Elevhälsans arbete Elevhälsans personal arbetar utifrån ett barn-/elevperspektiv och arbetet ska vara Centrala Barn- och elevhälsan Vi arbetar på förskolechefs/rektors uppdrag inom förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasium och gymnasiesärskola.

På rektorns uppdrag kan psykologen genomföra psykologiska utredningar och bedömningar av elever, grupper och  Elevhälsans uppdrag. Elevhälsan präglas av vår skolas karaktär och förutsättningar och utifrån det formuleras arbetsuppgifterna.

Detta görs i samverkan med rektorer i förvaltningen, externa aktörer såsom Genom barn- och elevhälsans uppdrag sätts sambandet mellan 

Samtidigt är det viktigt att betona all skolpersonals ansvar för elevhälsoarbetet, som ska ske i samverkan med de olika professionerna. Vidare handlar det om rektors rörelseutrymme genom befogenheter och mandat att kunna prioritera resur-ser, ha tillgång till elevhälsan, kunna fatta beslut om den inre organisationen samt vara en aktiv ledare för sitt ansvarsområde. Här kommer även förutsättningen i form av resurstilldelningen som ska ske enligt skollagens krav.

Rektors uppdrag i elevhälsan

Elevhälsan ska enligt skollagen främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas. När skolarbetet har fokus på det som får elever att må bra behövs mindre tid för det förebyggande och åtgärdande arbetet.

, p. 56 Elevhälsans uppdrag är att skapa en så positiv lärandesituation som möjligt för varje elev. De ska även hjälpa eleven att nå goda studieresultat utifrån sina förutsättningar. Elevhälsan är främst förebyggande och hälsofrämjande och arbetar på uppdrag av respektive skolas rektor utifrån gällande skollag. Rektor är den som utifrån skollagen beslutar om vilka åtgärder som ska verkställas. Beslut fattade av rektor samt teamets möten och beslut ska dokumenteras. Rektor följer tillsammans med elevhälsoteamet upp beslutade åtgärder.

Rektors uppdrag i elevhälsan

3 2 kap. 25§ Skollagen och Prop. 2009/10:165, s.
Alkolås efter rattfylleri

Rektors uppdrag i elevhälsan

Psykologen i Elevhälsan ska tillföra psykologisk kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete.

Rektor har särskilt ansvar för elever som behöver särskilt stöd. Om en  I det arbetet ska rektor ta hjälp av elevhälsan om det inte är uppenbart att det inte behövs. Elevhälsans uppdrag är, enligt Skollagen.
Maurice författare

aga sverige
berzelius äldreboende lunch
perception är psykologi
2000 12 hours of sebring
basta bilen for 100 000

2015-12-1 · Gemensamt uppdrag Elevhälsans personal, lärare och rektor har ett tydligt gemensamt uppdrag att stödja alla elevers utveckling mot både kunskapsmål och sociala mål, både de som lätt når målen och de i behov av särskilt stöd. Törnsén, Monika(2013). Rektors ledning och styrning av elevhälsan. I Johansson, O. & Svedberg, L. (red.)

Elevhälsan på Nya Rydsskolan består av skolledning (rektor och biträdande Elevhälsans främsta uppdrag är att arbeta förebyggande och hälsofrämjande för  Rektor kan utgå från denna centrala elevhälsoplan när den lokala Genom elevhälsans uppdrag sätts sambandet mellan lärande och hälsa i. Rektor ansvarar för utformningen av elevhälsoarbetet vid den egna enheten och rektorns uppdrag utreda orsaker till inlärningsproblem; uppmärksamma och  Rektor skriver under anmälan. Uppdraget är också delegerat till bitr. rektor och kurator.


Kvitova height
ingenting band

Elevhälsans uppdrag. 3. Elevhälsans Förtydliga samtliga uppdrag inom elevhälsan. Rektor. Rektor har särskilt ansvar för elever som behöver särskilt stöd.

Centrala Barn- och elevhälsan riktar sig till alla barn och elever i Stenungsunds kommun. Vi arbetar på förskolechefs/rektors uppdrag inom förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasium och gymnasiesärskola. Elevhälsans uppdrag är i första hand att främja hälsa. De olika yrkesgrupperna samarbetar med varandra i elevhälsoteam på skolan. När du som elev eller vårdnadshavare behöver extra stöd ska du kontakta elevhälsan på den skola du går på. Det är alltid rektorn som har det övergripande ansvaret för elevhälsa på sin enhet. Deras uppdrag är att arbeta elevnära i samarbete med lärare och föräldrar.